.


نگارش سال سوم دبیرستان

ویرایش

1 -کاربرد کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ به جای آن از چه واژه ای باید استفاده کرد ؟

به وسیله ی پست نامه ی مفصلی برایت فرستادم                1 – به وسیله – با

2 - در عبارت زیر از کاربرد کدام واژه باید تا حدامکان پرهیز کرد ؟ چه واژه ای را میتوان معادل آن به کاربرد ؟

جمعیت انبوه ،ویران کننده ی محیط زیست می باشد2 – ویران کننده و به جای آن  نابود کننده

3 -چرا نباید در نوشته های خود از عبارت از جای بشد به جای «عصبانی شد» استفاده کرد؟3 – چون دارای ساخت کهن می باشد

4 - دوغلط ویرایشی در جمله ی زیر بیابید و هریک را با ذکر دلیل ویرایش کنید سپس بنویسید اصلاح هر مورد مربوط به کدام

نوع ویرایش است ؟    اعتلاء علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تایید و مورد توجه همگان قرارگرفت .

4 – فعل به قرینه حذف نشده است – ویرایش زبانی ،باید به جای ء از یای میانجی بزرگ استفاده شود – ویرایش فنی

اعتلای علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تایید شد و مورد توجه قرار گرفت

5 - دلیل استفاده از واو استبعاد چیست ؟   5 – برجسته کردن تضاد بین اجزای جمله

6 - استفاده از کدام واژه در عبارت مقابل غلط است و چرا؟ «مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است »

6 – کلمه ی انجام و بهتر است به جای آن از کلمه ی اجرا استفاده شود زیرا کلمه ی انجام به تنهایی «پایان ،سرانجام و عاقبت»معنی می دهد در عین حال چون در این جمله از طرح سخن رفته اجرا کلمه ی مناسب است.

7 -با توجه به جمله ی« داستانی که نوشته بودم را به عنوان انشا درکلاس خواندم .»

الف – جمله را ویرایش کنید الف- داستانی را که نوشته بودم به عنوان انشا در کلاس خواندم

ب-هر یک از موارد ویرایش شده مربوط به کدام نوع ویرایش است . ب – ویرایش زبانی

8 - با توجه به جمله ی «مسابقات ملی شطرنج تیم نوجوانان ژآپن از تیم شطرنج ایران باخت»

الف – دلیل غلط بودن جمله را ذکر کنید ؟ الف- حرف اضافه ی اختصاصی باختن به می باشد

ب- جمله را ویرایش کنید ؟ ب – در مسابقات ملی شطرنج ،تیم نوجوانان ژاپن به تیم شطرنج ایران باخت.

ج- نوع  ویرایش را بنویسید ؟ ویرایش زبانی

9-استفاده درست از نشانه های خط فارسی ، مربوط به ویرایش فنی است .

10-هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است ؟

الف- رعایت علایم نگارش در زبان فارسی ویرایش فنی

ب- حذف درست فعل به قرینه ویرایش زبانی

ج  - پرهیز از حشو ویرایش زبانی

د- رعایت کوتاهی جملات ویرایش زبانی

11-جمله ی« احساس نفرت به دیگران ناخوشایند است» را با ذکر دلیل ویرایش کنید .

11- حرف اضافه ی نفرت از می باشد . احساس نفرت از دیگران ناخوشایند است.

12-جمله ی مقابل از نظر نگارش چه اشکالی دارد ؟ «گاهی ماشین ها تولید صداهایی ناهنجار را ایجاد می کنند که بسیار آزار دهنده است .» 12

  فعل عبارت گویا نیست و باید به جای ایجاد می کنند تولید می کنند به کار رود

13-چرا عبارت «دو موتور سوار به هم خوردند و کله ی یکی از آن ها زخمی شد» از نظر نگارش نادرست است .

13 – چون از واژه های گفتاری و عامیانه استفاده شده است.

14-در مورد کژتابی عبارت مقابل توضیح دهد «همسر این مرد که خیاط است با خانواده ام رفت و آمد دارد »

14 – در این عبارت معلوم نیست مرد خیاط است یا همسر مرد

15- درباره ی اشکال های نگارشی عبارت «صبح وقتی اون اومد به قول معروف حوصله نداشتم  » توضیح دهید .

15 – عبارت  شکل گفتاری دارد و تکیه کلام به قول معروف درست استفاده نشده است

16-چرا عبارت «آیا چگونه باید به پاسخ رسید ؟» از نظر نگارشی نادرست است ؟16 – کاربرد دو کلمه پرسشی مجاز نیست.

17- چرا عبارت مقابل از جهت نگارشی نادرست است .به او گفتم عجله نکن ، به قول معروف با عجله کار درست نمی شود .

17 – کاربرد تکیه کلام به قول معروف درست نیست.

18-چرا جمله ی« این خبر را تلفناً به او گفته بودم» غلط است ؟18 – استفاده از تنوین در کلمات غیر عربی مجاز نیست.

19-چرا استفاده از تنوین در واژه ی «خواهشاً» نادرست است ؟19 – چون کلمه فارسی است و عربی نیست

20-در کدام یک از جمله های زیر کاربرد «را» نادرست است چرا؟

الف – نتایجی را که امروز به دست آمد گزارش می کنم.     ب- نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می کنم.

20 – عبارت ب چون رای مفعولی در کنار مفعول بکار رفته است.

21-چرا کاربرد حرف اضافه ی «از» درجمله ی مقابل نادرست است ؟دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است .

21 – حرف اضافه ی اختصاصی متفاوت با می باشد

22- جملات زیرا را ویرایش کنید .

                                                .الف– یکی از دلایل علاقه من به رمان این است که شما با خواندن آن احساس آرامش می کنید

الف- یکی از دلایل علاقه من به رمان این است که با خواندن آن احساس آرامش می کنم

ب- آیا چگونه بازیکنی می تواند توپ را برای مهاجم تیم مقابل واگذار کند.

ب – چگونه بازیکنی می تواند توپ را به مهاجم تیم مقابل پاس دهد

پ-تلفناً از دوستم که از بیماری شدیدی برخوردار است دل جویی کردم.

پ – تلفنی از دوستم که بیمار بود دلجویی کردم

ت- عدم بارندگی در کمبود آب های زیر زمینی به تاثیر نمی باشد .

ت – عدم بارندگی در کمبود آب های زیر زمینی تاثیر دارد

ث- این موضوع ساده ای است که مشمول حال هر انسانی در هر زمان می شود .

ث – این موضوع ساده ای است که شامل حال هر انسانی در هر زمان می شود

ج- در مسابقه ی فینال آخر تیم مدرسه ی ما از تیم مقابل باخت .

ج – در مسابقه ی فینال(نهایی)تیم مدرسه ما به تیم مقابل باخت

چ-بیداری مسلمانان را فراگرفته است . چ – مسلمانان بیدار شده اند

ح-بازرسان با توجه به سوابق گذشته ی متهم ، نتایج به دست آمده را تلفناً با پست گزارش می کنند .

ح – بازرسان با توجه به گذشته ی متهم نتایج به دست آمده را تلفنی گزارش کردند

خ- کلیات لایحه ی بودجه در جلسه ای امروز مطرح و به تصویب رسید .

خ – کلیات لایحه ی بودجه در جلسه ی امروز مطرح شد و به تصویب رسید

د- دانشمندان به منظور دست یابی به دانش هسته ای آزمایشات زیادی انجام دادند .

د – دانشمندن به منظور دست یابی به دانش هسته ای آزمایش های زیادی انجام دادند

ذ- این که گفتم مشمول حال شما هم می شود . ذ – این که گفتم شامل حال شما هم می شود

ر- مورخان جرات به افشای کشف خود کردند . ر – مورخان کشف خود را افشا کردند.

23- ابتدا دلیل غلط بودن هر یک از جملات زیر را بنویسید سپس مشخص کنید ویرایش هر جمله در حوزه ی کدام نوع ویرایش قرار میگیرد ؟

الف – حسن خوبی یک دانش آموز تلاشگری اوست.    ب- دوست من حاصلضرب این اعداد را درست نوشت .

23 – الف- داشتن حشو در کلمه ی حسن خوبی – ویرایش زبانی

ب – کلمه ی حاصل ضرب جدا نوشته شود تا موجب بدخوانی نشود – ویرایش فنی

درس ششم -نگارش تشریحی

1 - عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟1 – طرح پرسش هایی در مورد ابعاد مختلف یک چیز

2 - نوشته های ..................حاصل تاملات درونی است ؟2 – تحلیلی

3 - مقاله از نظر شیوه های نوشتن چند گونه می باشند ؟3 – سه گونه تشریحی،تحلیلی و تحقیقی

4 - نوشته های تشریحی و تحلیلی چه تفاوتی دارند ؟4 – نوشته های تشریحی حاصل دیده ها و شنیده ها است و نوشته های تحلیلی حاصل تاملات درونی

5 - نوشته های تشریحی حاصل چیست ؟5 – دیده ها و شنیده ها

6 - نوشته های تحلیلی حاصل ...............و نوشته های تحقیقی بر اساس .........هستند. 6 – تاملات درونی – پژوهش های شما و دیگران

7 - اگر بخواهیم رویدادی را تشریح و توصیف کنیم باید چه کنیم ؟7 – باید به سوالاتی نظیر :چه کسی؟ کی ؟کجا؟با که؟با چه؟چگونه؟چرا؟پاسخ دهیم

8 - اگر بخواهیم چیزی یا کسی یا واقعه ای را که امروز وجود ندارد تشریح کنیم از چه چیزهایی بهره می گیریم .

8 – از مدارک و مآخذ و اسناد و کتاب ها کمک می گیریم یا با افراد مطلع مصاحبه می کنیم .

9 - تشریح یعنی چه ؟9 – شرح و بسط دادن به منظور مطالعه و دقت در یک موضوع یا مطلب به گونه ای علمی ،دقیق و از سر باریک بینی

10-با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید .

کلاس دوم بغل دفتر بود ، بعد سالن بود ، خالی و بزرگ که دو تا ستون سفید چهار گوش پرش کرده بود و آن ته سه چهار تا میز و نیمکت شکسته دیوار رو به رو پوشیده از عکس پهلوان ها و یک نقشه ی بزرگ آسیا و ....

الف – این نوشته به چه شیوه ای نگارش شده است ؟10 – الف – تشریحی         

این نوشته حاصل کدام یک از موارد زیر است ؟ ب- دیده ها و شنیده ها

1-دیده ها و شنیده ها   2-تاملات درونی         3-پژوهش ها

11-نگارش هر یک از نوشته های زیر چگونه است ؟

الف – شکل ظاهری کتاب در طول تاریخ تغییری اساسی کرده است هزاران سال پیش نوشته ها را بر تخته سنگ ها و چوب .........نقش می کرد . الف – تحقیقی       

ب – خورشید به تدریج پایین می رود و سایه های ستون ها و هیکل های پاسبانان روی خاک این زمین و ایوان سلطنتی درازتر می شود . ب- تشریحی

12-به شیوه ی نگارش نوشته ی زیر اصطلاحاً چه می گویند ؟12 – تشریحی

اتاق نسبتا ًبزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هایی رنگ و رو رفته در گوشه ای از اتاق یک میز گرد کوچک با دو صندلی قرار داشت

13- نوع نگارش نوشته ی زیر /...................است چون نویسنده آن چه را دیده ، نوشته است . 13 – تشریحی

...................تعدادی ستون و دیرک بلند و بدون نظم و ترتیب در آن جا دیده می شود ستون ها بسیار عظیم و غول آساست .

14-چرا عبارت زیر تشریحی است . 14 – چون حاصل دیده ها و شنیده ها است.

اطراف مدرسه بیابان بود بی آب و آبادانی و آن ته رو به شمال ردیف کاج هایی در هم فرورفته

15-در متن زیر از کدام شیوه ی نگارش استفاده شده است ؟15 – تشریحی

مدرسه دو طبقه بود نوساز و در دامنه ی کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود و ...

16-اگر بخواهیم رویدادی را تشریح یا توصیف کنیم به چه سوالاتی باید پاسخ داد؟

17- اگر بخواهیم چیزی یا واقعه ای را که امروز وجود ندارد و آثار آن از میان رفته تشریح کنیم از چه چیزی بهره می گیریم؟

18-کدام نوشته ها بر اساس پژوهش های شما و دیگران آفریده شده اند ؟18 – تحقیقی

زندگی نامه نویسی

1 - زندگی نامه گونه ای از نوشته های ............................است. 1 – تشریحی

2 - چرا در زندگینامه نویسی باید دقت داشته باشیم تا رنگ ادبی زندگی نامه از جنبه ی تاریخی آن نکاهد؟

2 – زیرا اغراق و بزرگ نمایی هنگام توصیف ممکن است نویسنده را از واقعیت دور سازد

3 - دلیل امتیاز تاریخ بیهقی از کتاب های دیگر تاریخی چیست ؟3 – امانت و دقت نویسنده

4 - زندگی نامه ها علاوه بر رعایت نکات فنی چکونه باید نوشته شوند تا سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ کنند؟4    – دور از تعصب و غرض ورزی

5 - درچه صورتی زندگی نامه سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ می کند؟

5 – علاوه بر رعایت نکات فنی باید ددور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود

6 - چرا در نوشتن یک زندگی نامه باید به واقعیات زندگی شخص موردنظرتکیه کرد؟6 – تا اعتبار نوشته بیشتر شود

7 - چرا زندگی نامه ها باید دور از غرض ورزی نوشته شوند؟7 – تا سهم خود را در پژوهش های تاریخی حفظ کند

8 - در زندگی نامه هایی که شکل کاملا زبان گونه دارند نوسینده سعی مکند بر اساس مستندات تاریخی.و با اتکا. به واقعیت های موجود.زندگی یکی از بزرگان را در قالب یک ماجرا بنویسید .

9 - در نوشته ی زیر که بخشی از زندگی نامه گاندی است نویسنده برای خارج نمودن نوشته ازحالت عادی ازچه شیوه ای بهره گرفته است؟ طرح سوال

«اصلاحگر بود یا قدیس یا سیاست مداری بی پروا ؟ در نظر بیش تر جهانیان گاندی اصلاح گری انقلابی بود که پیروانش در وی چون قدیمی می نگریستند »

10-در نوشتن زندگی چه عاملی نویسنده را از واقعیت دور می سازد ؟ اغراق و بزرگ نمایی

11-در نوشته ی زیرکه بخشی از زندگینامه ی ملاصدرای شیرازی است نویسنده از چه شیوه ای بهره گرفته است ؟ شکل رمان گونه

«ابراهیم نگاه را از لای درگذراند وبه محمد انداختن محمد با چشمان بسته سخن می گفت اما چاره ای نبود لای چشم ها را آهسته باز کردو گفت عاقبت این نور مراکور خواهد کرد .پدر، در را تمام گشود.»

12-دو مورد از روش های گردآوری اطلاعات را برای زندگی نامه نویسی بنویسید . مشاهدات شخصی ،پرسش از افراد مطلع ،مطالعه ی آثار کتابخانه ای

13-چرا در نوشتن یک زندگینامه ، اغراق و بزرگ نمایی تاثیر منفی دارد ؟ چون نویسده را از واقعیت دور می سازد

14-برای نوشتن  زندگی نامه ی هر یک از بزرگان دینی ، ملی ، ....اطلاعات چگونه تنظیم و گردآوری می شود؟ در کمال دقت و صحت و صداقت

15-ابتدایی ترین کاربرای تشریح چیست ؟ طرح چند پرسش مناسب

16-چند مورد از منابع کتابخانه ای که در زندگی نامه نویسی کاربرد داردنام ببرید. شرح حال ،تذکره،سیره،مغازی،کتب رجال ،یادنامه ها،دایره المعارف ها،اطلس های تاریخی،فرهنگ ها ،مجلات و روز نامه ها

17-برای نوشتن زندگی نامه ازچه چیزهایی بهره میگیریم؟ توصیف ،تشریح ،مقایسه ،ساده نویسی ،آغاز و پایان مناسب و عنوان مناسب نوشته

18-چه عواملی باعث اعتبار یک زندگی نامه است ؟ امانت و دقت

بازنویسی ، بازگردانی

1 -در بازنویسی ضمن حفظ محتوا و پیام، چه تغییراتی درنوشته ایجاد می شود دو مورد را ذکر کنید ؟ زبان نوشته ،امروری و ساده و قابل فهم می گردد ،مطلب به کمک توصیف چهره ها ،صحنه ها و حالات پرورانده می شود ،رویداد ها بازسازی می شوند و تجسم می یابند

2 - رعایت چه نکاتی دربازنویسی ضروری است ؟ دو مورد را بنویسید. پیام های اصیل وارزشمند  و اندیشه های والای اخلاقی ،اجتماعی ،عرفانی و انسانی را حفظ و منتقل می کنیم ،برای بازنویسی متون را از میان آثار باارزش ادب گذشته انتخاب می کنیم ،مآخذ دقیق متن باز نوشته را ذکر می کنیم ،در نقل محتوا و پیام امانت را رعایت می کنیم و در صورت امکان پیام های امروزی را در آن می گنجانیم ،اگر متن اصلی شعر است می توانیم بخش های زیبا و هنر مندانه را عیناًنقل کنیم

3 - اگر مصرع «خاتم ملک سلیمان است علم » را به صورت «علم خاتم ملک سلیمان است » تغییر دهیم به این کارچه می گویند؟ باز گردانی

4 - مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم چیست ؟ محتوا و پیام آن ها را به زبان ساده و قابل فهم مطرح می کنیم

5 - در بازگردانی یک نوشته از چه چیزهایی نباید چشم پوشید؟ از تعبیر های زیبا ی متن ،در حدی که با ذوق و شیوه ی مطلوب امروز سازگار باشد

6 - بازگردانی یعنی چه ؟ امروزی کردن شعر یا نثر

7 - نویسندگان و هنرمندان شاهکارهای ادبیات ملی خود را در چه قالب هایی در خود ذوق مردم امروز در می آورند؟ نمایش نامه ،فیلم نامه و داستان

8 - به کمک بازنویسی چه تغییراتی در متون گذشته ایجاد می شود تا به زبان معیار امروز در آورده شود؟ عناصر کهنه ی آن ها را تغییر می دهیم و به جای ترکیبات و واژه های مهجور تعابیر آشنا می نشانیم

9 - ابیات زیر را بازگردانی کنید .

الف-زاغی از آنجا که فراغی گزید / رخت خود از باغ به زاغی کشید

 دیدیکی عرصه به دامان کوه / عرضه ده مخزن پنهان کوه

ب-گرت همواره باید کامکاری /زمور آموز رسم بردباری

پ-شبی دود خلق آتشی برفروخت /شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود/ که دکان ما را گزندی نبود

ت- اگر هوشمندی به معنی گرای / که معنی بماند صورت به جای

ث-افسرده مباش اگر نه سنگی / رهوارتر آنی اگر نه لنگی

ج- من از روییدن خار سر دیوار دانستم / که ناکس ، کس نمی گردد بدین بالا نشین ها

پ-پسندی که شهری بسوزد به نار/ اگر چه سرایت بود در کنار

ح- نازک آرای تن ساق گلی – که به جانش کشتم / و به جان دادش آب/ ای دریغابه برم می شکند

– الف- زاغی به خاطر  آسودگی و آرامش، خانه خود را از باغ به دشت انتقال داد

             دامن پر از گل و سبزه ی کوه نشان از گنج پنهان در دل کوه داشت

ب – اگر می خواهی همیشه خوشبخت باشی ،بردباری و شکیبایی را از مور بیاموز

پ – شبی در بغداد آتشی افروخته شد و نیمی از شهر بغداد در آتش سوخت

      در آن اوضاع و احوال و در میان خاک و دود یکی از بازاریان خدا را شکئ می کرد که به دکان من آسیبی نرسیده است.

ت – اگر هوشمند و عاقلی به معنی گرایش پیدا کن که معنا ماندگار است و ظاهر و صورت از بین می رود

ث – اگر مثل سنگ بی حس  نیستی افسرده مباش و اگر لنگ و از پا افتاده نیستی با سرعت پیش تر آی

ج – وقتی که خار بر سر دیوار رویید من متوجه شدم که با بالا نشینی ناکس و نامرد کس نمی شود

چ – آیا راضی هستی که شهری بسوزد اما به خانه تو آسیبی نرسد

ح – افسوس که تن ساق گل نازک آرایی (اندیشه شاعرانه ام)که آن را با تمام وجودم پرورده ام در برابر چشمانم می شکند

10-آیا در بازنویسی اشعار، می توانیم بخش های زیبا و هنرمندانه را عینا نقل کنیم؟ اگر متن اصلی شعر باشد می توان آن را عیناًنقل کرد

آشنایی با نوشته های ادبی

1 - باتوجه به متن زیر نویسنده از چه چیزی در توصیف بهره گرفته است .

زمین به بهار نشست ، بهار گره از شکوفه بازکرد نسیم درگیسوی بیدافشان فروپیچید غنچه شکفتن آغاز کرد وسبزه و بید و ...

به کمک زبان و خیال و احساس شاعرانه صحنه ای از طبیعت را به طرزی هنرمندانه وصف کرده است

2- اگر نوشته با عناصر ادبی در آمیزد چه تاثیری خواهد داشت؟

بر خواننده یا شنونده اثری مطلوب می گذارد ،عواطف و احساسات او را بر می انگیزد ،به اندیشه ی وی حرکت می بخشد و گاه حتی به تغییر رفتار او منجر می شود

3 - نوشته های ادبی چه ویژگی هایی دارد؟پایدارتاثیرگذار و محصول خلاقیت هستند

4 - داستان ها و فیلم نامه ها به چه شرطی نوشته ی ادبی تلقی می شوند؟به شرط دارا بودن عناصر و عوامل هنری

5 - چه عواملی به نوشته ارزش هنری می بخشد؟چگونگی کاربرد زبان ،واژگان و تعبیر های مناسب و برگزیده

6 - تعبیر زیبای «زمین به بهار نشست» معادل کدام جمله ی خبری است ؟بهار شد،بهار فرارسید

7 - ارزش هنری یک نوشته در چه حالتی بیشتر می شود؟هرچه زبان نوشته ساده تر ،طبیعی تر و بی تکلف تر باشد.

8 - چه عواملی برتحرک و پویایی یک نوشته می افزاید ؟توصیف های زنده و ملموس و تصویر سازی مناسب

9 - وجود کدام عناصرنثررا هنری می کند ؟احساس و عاطفه

10-یک نوشته در چه زمانی صمیمی می شود؟بی تکلف،در کمال سادگی و برآمده از دل باشد

11-از عوامل موثر در بیان نوشته کدام است ؟طنز

12-بااستفاده از آرایه حس آمیزی یک جمله بنویسید ؟بوی غذا را می شنوم

13- به کمک جان بخشی جمله ی مقابل را به یک جمله ی ادبی هنری تبدیل کنید ؟ خورشید طلوع کرد .خورشید لبخند زد

14-با کمک آرایه ی ادبی مجاز جمله ی خبری زیر را به جمله ی ادبی تبدیل کنید .

محبت دل انسان را شاد می کند  سینه از محبت شکفت

15- با استفاده از آرایه های ادبی «جان بخشی و تشبیه » نوشته ی زیر را به نثری ادبی و هنری تبدیل کنید .

بهار شد نسیم لابه لای شاخه های بید وزید بارسیدن بهار شکوفه ها باز شد گل در میان چمن شکفت.

بهار چون مسافری از راه رسید نسیم لا به لای شاخه های بید می گشت شکوفه ها لبخند می زدند

16-در کدام یک از عبارت های زیر از آرایه حس آمیزی و در کدام عبارت از «ایهام» استفاده شده است ؟

الف – بگذار تا بگریم چون ابردر بهاران   ب- حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود.جان بخشی

پ-چشم نرگش به شقایق نگران خواهد بود ایهام    ت- سروچمان من چرا میل چمن نمی کند

17-یک جمله ی ادبی  درباره ی «بارش باران» بنویسید و در آن از ارایه حس آمیزی استفاده کنید .

18- وجود دو عنصر احساسوعاطفه..هرچند عناصر دیگر نباشند، کافی است تا نثر ما هنری تلقی گردد.

19-با استفاده از دو آرایه «تشبیه» و «جان بخشی» یک بند ادبی درباره ی رودخانه بنویسید.

طنز

1 - خنده ی حاصل از طنز چگونه است ؟خنده ای است تلخ و دردناک که شخص یا مطلب مورد انتقاد را سرزنش می کند وبه او سرکوفت می زند

2 - دو نویسنده معاصر نام ببرید که در َآثار خود بابهره گیری از فرهنگ غنی عامه، ضرب المثل ها ، واژگان عامیانه و کنایات ، بر قدرت طنز خویش افزوده اند.جمال زاده،هدایت،دهخدا

3 - دو شیوه ی ساخت طنز را بنویسید ؟بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی ،کش دار کردن موضوع،نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی

4 - وجود چه عاملی در نوشته ی زیر به قدرت طنز آن افزوده است ؟وجود غلط های املایی

شاغلام مسئول آب دارخانه ی گل اقا یک از طنز یم کنندگان چاله چاله های خیابان های تهران است .

5 - یک طنز پرداز چگونه حقیقت را در ذهن خواننده برجسته می کند؟با غیر واقعی جلوه دادن امور

6 - منظور از نقیضه پردازی در ساخت طنز چیست ؟با تقلید از شیوه ی نویسندگان قدیمیکی از موضوعات اجتماعی عصر ما را نقد و داوری می کند.

7 - نویسندگان از شیوه های مختلفی برای ساخت طنز استفاده می کنند که اساس  همه ی آن هابر هم زدن عادت هااست

8 - در متن زیر نویسنده از چه شیوه ای برای ساخت «طنز» استفاده کرده است ؟ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی ،

وقتی پس از سال ها او را دیدم مثل یک درخت چنار خشک شده ، دراز شده بود، گونه هایش فرورفته و چشم هایش مثل قورباغه از حدقه بیرون زده بود.

9 - شاعر در ابیات زیر از کدام گونه ی بیان بهره گرفته است ؟نقیضه پردازی

از خدا جوییم توفیق ادب / من غضنفر شاغلام بامش رجب

من به هر جمعیتی نالان شدم/ تاگل آقای همین دوران شدم

10-در نوشته ی زیر ، از کدام شیوه ی طنز پردازی استفاده شده است ؟ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی ،

مردی زشت و بد اخلاق از بهلول سوال نمود که خیلی میل ارم که شیطان را ببینم بهلول گفت : اگر آیینه در خانه نداری به آب زلال نگاه کن شیطان را خواهی دید.

11-در هر یک از نوشته های زیر کدام شیوه ی طنز پردازی به کار رفته است .

الف – دهنده ی جیبش را تار عنکبوت گرفته است .ضرب المثل

ب- حیف عمرگل آقایی که حرف تعلیم این زبان بسته و شاغلام کردیم تلمیذ بی ارادت که شیخ می فرماید عاشق بی زراعت یکیش همین شاغلام است .نقیضه پردازی

12-در نوشته ی زیر از کدام شیوه ی طنز پردازی استفاده شده است . بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی ،

دیدم  ماشاء ا... چشم بدور- اقا واترقیده اند فرش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است .

13- چه زمانی نویسنده نقد را به شوخی می آراید؟آن گاه که زبان جد اثر نمی گذارد

14-جمال زاده در داستان کباب غاز از کدام شیوه ی طنز بهره برده است ؟ بزرگ نمایی و اغراق در توصیف چهره و حالات و خصایص انسانی ،

15-با کمک ضرب المثل زیر ، مطلبی طنز آمیز در سه سطر بنویسید.

گنه کرد، در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مهتری

16-با توجه به عبارت زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید .

نویسندگان از شیوه های مختلفی برای ساخت طنز استفاده می کنند که اساس همه آن هابرهم زدن عادت ها.است .

الف – نقیضه پردازی                           ب- اقتباس از آثار ادبی

ج- برهم زدن عادت ها                         د- طولانی کردن مطلب

17-یک ضرب المثل فارسی بنویسید که در آن انتقاد توام با طنز دیده شود.

مرجع شناسی

1-دو دایره المعارف چند دانشی را نام ببرید که قرن ها پیش نگاشته شده است ؟احصاء العلوم فارابی،الفهرست ابن ندیم

2-فواید استفاده از رایانه برای محققان چیست ؟در کم حجم ترین و کوتاه ترین زمان اطلاعات را در اختیار محققان قرار می دهد

3-هر یک از منابع زیر جزو کدام یک از مراجع اصلی تحقیق به حساب میآیند؟

الف – معجم الادبا  سرگذشت نامه                    ب- دانش نامه ی جهان اسلامدایره المعارف

4-دو ویژگی «دایره المعارف فارسی»را بنویسید .دقت علمی،نوجویی،ابتکار و انتخاب واژگان فارسی

5-از مراجع اصلی تحقیق سرگذشت نامه ها را نام ببرید.تذکره های فارسی مثل لباب الالباب عوفی،تذکره اولیا عطار،نفحات الانس جامی،زندگی نامه علمی دانشورانترجمه احمد بیرشک،معجم الادبا یاقوت حموی،اعلام زرکلی،ریحانه الادب محمد علی مدرس،تاریخ رجال ایران مهدی بامداد،چشمه روشن دکتر یوسفی

6-گزینه ی سمت راست مربوط به کدام یک از منابع تحقیق سمت چپ می باشد .

الف – لباب الالباب  2            1-کتاب شناسی

ب- نمایه 1                        2-سرگذشت نامه

ج- احصا العلوم 4               3-دیداری و شنیداری

                                    4-دایره المعارف

7-تالیف دایره المعارف به شیوه ی نوین در ایران از پنجاه سال پیش با ترجمهدایره المعارف اسلامبه کمک گروهی از دانشمندان آغاز شد

8-دو منبع فرعی رابط در امرتحقیق نام ببرید ؟فهرست مقالات،کتاب شناسی ها،چکیده ها

9-دو ویژگی دانشنامه ی جهان اسلام را بنویسید .دقت علمی،کوتاهی و فشردگی مقالات،ویرایش علمی ادبی

10-کتاب ریحانه الادب جز کدام نوع کتاب ها است ؟سرگذشت نامه ها

11-منابع دیداری و شنیداری از چه نظربرای محققان اهمیت دارند؟سرعت و دقت پژوهش را افزایش می دهد

12-نمایه به عنوان یکی از منابع فرعی تحقق در برگیرنده ی چه اطلاعاتی است ؟بزرگ ترین بانک اطلاعتی مطالب نشریات کشور است

13-کتاب الفهرست ابن ندیم  جز کدام نوع کتاب هاست ؟دایره المعارف چند دانشی

14-لوح های فشرده «دیسکت» جز کدام منابع تحقیق محسوب می شود ؟منابع دیداری و شنیداری

15-دو نمونه از منابع دیداری و شنیداری نام ببرید .نوار های صوتی،لوح فشرده،نوار های فیلم،عکس و اسلاید،میکرو فیلم،رایانه

16-توضیح زیر مربوط به کدام کتاب مرجع است ؟دایره المعارف فارسی

به سرپرستی دکتر غلامحسین صاحب و با همکاری 43تن از نویسندگان در سه مجلد چاپ شده است .

17-هر یک از کتاب های زیرجز کدام یک از مراجع اصلی یا فرعی هستند؟

الف – فهرست کتاب های چاپی فارسی   فرعی              ب- چشمه های روشناصلی

18-موضوع عمده ی مقالات «دانش نامه ی جهان اسلام» چیست ؟ایران ،اسلام و ادب فارسی

19-دایره المعارف به چه نوع کتابی گفته می شود؟عنوان عمومی همه ی کتاب هایی است که حاوی زبده ای از همه رشته های علوم انسانی یا رشته ای معین است

20-تالیف دایره المعارف به شیوه ی نوین در چه قرنی و در کجا رواج یافت ؟قرن هفدهم ،اروپا

21-موضوع سرگذشت نامه ها چیست ؟شرح حال دانشمندان و بزرگان

22-در تدوین دانش نامه ی جهان اسلام از کدام دایره المعارف ها بهره گرفته شده است ؟دایره المعارف اسلام و دایره المعارف ایرانیکا

23-در پایان هر مجلد از دانش نامه ی جهان اسلام چه اطلاعاتی نوشته شده است ؟نام نویسندگان ،منابع دقیق مقاله در پایان هر مدخل ،مشخصات دقیق کتاب شناختی

24-دایره المعارف بزرگ اسلامی به چند زبان تدوین شده است ؟دو زبان فارسی و عربی

25-در منابع مهم رابط تحقیق چه اطلاعاتی و چگونه درج شده است ؟فهرست تمامی کتاب ها و مقالات به صورت موضوعی یا الفبایی با ذکر مشخصات کامل در آن ها درج شده است.

26-اگر بخواهیم درباره ی حافظ تحقیق کنیم از جه منابعی برای دست یابی به کتاب ها و مقالات استفاده می کنیم؟منابع فرعی ،شامل فهرست ها کتاب و مقالات

27 مهم ترین قابلیت نرم افزارنمایه چیست ؟دست رسی به متن همه ی مقالات

28-نمایه چیست ؟نرم افزاری است که موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه با نظارت کتاب خانه های عمومی کشور تولید کرده است.

29- بزرگ ترین بانک اطلاعاتی مطالب نشریات کشور چه نام دارد؟نمایه

30-فهرست کتاب های چاپ شده تا سال 1345 در کدام کتاب و توسط چه کسی جمع آوری شده ست ؟فهرست کتاب های چاپی خان بابا مشار

31-مجموعه مقالات چاپی مطبوعات کشور توسط چه کسی و در چند مجله چاپ شده است ؟ایرج افشار در پنج جلد

32-شیوه ی تنظیم مجموعه مقالات فارسی چگونه است ؟موضوعی

33-کتاب شناسی توصیفی کودکان و نوجوانان چند جلد است ؟ در جهت معرفی چیست و توسط کدام موسسه چاپ شده است ؟سه جلد در جهت معرفی کتاب های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

34-مهم ترین ویژگی های لوح های فشرده چیست ؟در کم ترین حجم و کوتاه ترین زمان اطلاعات را در اختیار ما می گذارد

35-رایانه ها چه نوع اطلاعاتی را ذخیره و بازیابی می کنند؟علاوه بر تصویر ،صدا را نیز ذخیره و بازیابی می کنند.

36-جدید ترین روش ذخیره سازی داده ها چه نوع ذخیره سازی است ؟ذخیره سازی نوری

37-فهرست ها و کتاب شناسی ها جز کدام یک از منابع به شمار می روند ؟منابع فرعی

الف – منابع اصلی                   ب- منابع دیداری و شنیداری               ج- منابع فرعی                      د- دایره المعارف

38-یک دایره المعارف چند دانشی همراه با نویسنده آن نام ببرید . احصاء العلوم فارابی،الفهرست ابن ندیم

39-کارتدوین دانش نامه ی ایران و اسلام در سال 1345 زیر نظر ..............اغاز شد.احسان یار شاطر

الف –دکتر غلامحسین مصاحب                ب- احسان یار شاطر             ج- احمد بیرشک                                  د- خان باباشار

40-فهرست ها ، کتاب شناسی ها و چکیده ها جز کدام یک از منابع به شمار می آیند.منابع فرعی

الف – اصلی                              ب- فرعی              ج- لغت نامه ها                           د- سرگذشت نامه ها

41-نوارهای صوتی و لوح های فشرده در گروه منابع ..........و...............هستند.دیداری و شنیداری

اسناد و نوشته های حقوقی

1 - به چه نوع نوشته ای سند گفته می شود ؟نوشته ای که از نظر حقوقی ،در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد

2 - اسناد غیر تجاری از نظر اعتبار به چند دسته تقسیم می شوند.الف – اسناد رسمی   ب-اسناد عادی

3 - قول نامه چه نوع نوشته است ؟نوشته ای است که امضا کنندگان آن قول به انجام رساندن معامله ای را با سند رسمی به یکدیگر می دهند

4 - صورت جلسه به چه نوع نوشته ای گفته می شود؟به ثبت خلاصه مذاکرات یک گروه ،شورا ،صنف در بخش های اداری و شرکت ها ی خصوصی و نهاد های آموزشی صورت جلسه گفته می شود.

5 - برای ضمانت قول نامه چه کاری انجام میدهند؟مبلغی پول به عنوان وجه التزام تعیین می کنند.

6 - قسمت اول اصل معامله چه نام دارد؟قول نامه

7 - اسناد غیر تجاری درچه صورتی رسمی تلقی می شوند؟در صورتی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران صلاحیت دار مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشند

8 - از انواع نوشته هایی که سند قانونی تلقی می شوند دو مورد را نام ببرید.اسناد خرید و ،فروش،اجاره،صلح،وکالت،ضمانت،شرکت،وقف، وصیت،ازدواج و طلاق،استخدام،تعهد نامه،قول نامه

9 - از انواع اسناد غیر تجاری دو مورد نام ببرید.قول نامه،وکالت نامه،رهن،صلح

10-از انواع اسناد تجاری دو مورد نام ببرید.سفته،چک،برات،سهام تجاری

11-انواع اسناد رسمی را نام ببرید؟جواب سوال هشت

12-کدام نوع اسناد رسمی تلقی می شوند.همه ی اسناد تجاری

13-چه موقع اسناد رسمی حقوقی به شمار می آیند؟در صورت ثبت در دفتر اسناد رسمی و درستی تاریخ و امضا و تایید آن ها

14-نوع اسنادمقابل را تعیین کنید .         الف – چک  تجاری    ب- ازدواج وطلاقرسمی           ج- براتتجاری

15-اسناد چنانچه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود چه نوع نوشته ای تلقی می شود؟نوشته ای عادی

16-وکالت نامه چه نوع نوشته ای است ؟هر گاه کسی بخواهیم انجام امور حقوقی شخصی خود را به دیگری واگذار کند وکالت نامه نوشته می شود.

17-از انواع وکالت نامه چهار مورد را بنویسید .خرید و فروش،فسخ اجاره،اقمه دعوی،ازدواج،اقرار،تعهد

18-اجاره نامه چه نوع نوشته است ؟اجاره نامه معمول برای تصرف مکانی در مدتی معلوم و با شرایط مورد پذیرش دو طرف انجام م ی گیرد

19-اجاره نامه جزکدام نوع اسناد می باشد ؟اسناد عادی

20-استشهاد نامه چه نوع نوشته ای است ؟از کسانی که از یک حادثه یا موضوع آگاهی دارند در خواست می شود اطلاعات خود را بنویسند و امضا کنند

21-تعهدنامه چه نوع نوشته ای است ؟از اسناد رسمی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد می گردد و بر اساس آن دو طرف انجام دادن کاری را عهده دار می شوند

22-صورتجلسه چیست ؟به ثبت خلاصه مذاکرات یک گروه ،شورا،صنف در بخش های اداری و شرکت های خصوصی و نهاد های آموزشی صورت جلسه گویند

23-مهمترین ویژگی حقوقی صورتجلسه ها چیست ؟قابل استناد و دعوی هستند

24-سند در چه صورتی تعهد آور است و پیگرد قانونی دارد؟آچه در اسناد عادی یا رسمی نوشته می شود و مورد موافقت دو طرف قرار می گیرد تعهد آور است و هر طرف در صورت انجام ندادن آن مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد

25-از ویژگی های اسناد دو مورد را بنویسید .

26-در چه صورت وکالت نامه هاجنبه ی رسمی دارند؟ثبت در دفتر خانه های اسناد رسمی

27-وکالت نامه ی شرکت در جلسات چه نوع سندی محسوب می شود؟سندی عادی

28-چراهریک از نوشته های در قولنامه و استشهادنامه در حکم یک سند قانونی محسوب می شود.چون از نظر حقوقی د مقام دعوی یا قابل دفاع است

29-همه اسناد تجاری .................هستند.رسمی

30-اسناد خرید و فروش در چه صورت جزاسناد رسمی حقوقی به شمار می روند.ثبت در دفتر اسناد رسمی

31- اسناد غیر تجاری از نظر اعتبار به دو دسته ..............و ...............تقسیم می شوند.رسمی و عادی