سرواژه

  آبا آیین نامه بتن ایران   آبفا آب و فاضلاب   آجا ارتش جمهوری اسلامی ایران   اتکا اداره تدارکات کارمندان ارتش   استصنا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران   اکا انجمن کوررنگان ایران   تات تجربه، اعتماد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 195 بازدید

جدول پسوندهای( تکواژ های اشتقاقی)

ردیف وند اشتقاقی کاربرد مثال 1 آسا صفت ساز در معنی شباهت برق آسا 2 آگین،گین صفت ساز برای آلودگی و اختلاط خشمگین،درد آگین 3 اًتنوین قیدساز جمساً،روحاً 4 ان فاعلی بهخ بن مضارع می چسبد و صفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2108 بازدید

جدول صامت های فارسی – محل تولید و شیوه تولید

  محل تولید شیوه تولید دو لبی لب و دندانی دندانی لثوی لثوی کامی کامی ملازی چاکنایی انفجاری پ،ب   ت،ط،د     ک،گ غ،ق ء ،ع سایشی   ف،و   س،ث،ص ذ،ز،ض،ظ ش،ژ   خ ه،ح انفجاری سایشی         چ،ج       لرزشی       ر         خیشومی م     ن         روان       ل   ی    
/ 0 نظر / 115 بازدید

مصادر فارسی

مصدر بن ماضی بن مضارع مصدر بن ماضی بن مضارع مصدر بن ماضی بن مضارع آرمیدن آرمید آرام خروشیدن خروشید خروش مکیدن مکید مک آگندن آگند آگن خریدن خرید خر نالیدن نالید نال آمرزیدن آمرزید آمرز خسبیدن خسبید خسب نامیدن نامید نام آوردن آورد آور خلیدن خلید خل نوشیدن نوشید نوش افتادن افتاد افت خمیدن خمید خم نهادن نهاد نه افشاندن افشاند افشان خندیدن خندید خند وزیدن وزید وز افشردن افشرد افشر خوابیدن خوابید خواب هراسیدن هراسید هراس افکندن افکند افکن خواندن خواند خوان لرزیدن لرزید لرز باریدن بارید بار خوردن خورد خور گندیدن گندید گند بافتن بافت باف درخشیدن درخشید درخش گماردن گمارد گمار بالیدن بالید بال درویدن دروید درو گشادن گشاد گشای بریدن برید بر دزدیدن دزدید دزد گستردن گسترد گستر بلعیدن بلعید بلع دمیدن دمید دم گردیدن گردید گرد بوسیدن بوسید بوس دوشیدن دوشید دوش گزاردن گزارد گزار پاشیدن پاشید پاش دویدن دوید دو کشتن کشت کش پراکندن پراکند پراکن راندن راند ران کوشیدن کوشید کوش پرستیدن پرستید پرست رخشیدن رخشید رخش کوبیدن کوبید کوب پروردن پرورد پرور رزمیدن زرمید رز کندن کند کن پریدن پرید پر رمیدن رمید رم کاویدن کاوید کاو پسندیدن پسندید پسند رنجیدن رنجید رنج رقصیدن رقصید رقص پرسیدن پرسید پرس روییدن رویید روی رسیدن رسید رس پوشیدن پوشید پوش رهیدن رهید ره گسستن گسست گسل پیچیدن پیچید پیچ زادن زاد زای گسیختن گسیخت گسل تابیدن تابید تاب سپردن سپرد سپر نگاشتن نگاشت نگار تازیدن تازید تاز ستردن سترد ستر پنداشتن پنداشت پندار تراشیدن تراشد تراش سنجیدن سنجید سنج افراشتن افراشت افراز ترسیدن ترسید ترس شکافتن شکافت شکاف آویختن آویخت آویز ترکیدن ترکید ترک شکفتن شکفت شکف انباشتن انباشت انبار تنیدن تنید تن شمردن شمرد شمار خواستن خواست خواه جنبیدن جنبید جنب شنیدن شنید شنو کاشتن کاشت کار جوشیدن جوشید جوش طلبیدن طلبید طلب کاستن کاست کاه جهیدن جنبید جنب غریدن غرید غر فرمودن فرمود فرمای چریدن چرید چر غلتیدن غلتید غلت فرسودن فرسود فرسای چرخیدن چرخید چرخ فرستادن فرستاد فرست ستودن
/ 0 نظر / 1121 بازدید
اسفند 96
1 پست
دی 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست