نمونه سوال زبان فارسی3

 

 

 

 

 

 

 

1 الگوی هجایی واحد های زبانی زیر را بنویسید.1

الف)اداره........................................................................................................................................................................................

ب)خیابان........................................................................................................................................................................................

2 چرا تولید واحد های زبانی زیر غیر ممکن است؟شکل کاربردی آنها را بنویسید.2

الف)بودند شده دیده.......................................................................................................................................................................

ب)دوستان کتاب ها را پریدند. .....................................................................................................................................................

ج)داگْکْ.........................................................................................................................................................................................

د)آنها به مسافرت رفت...................................................................................................................................................................

3 در عبارت «حافظ غزل سرای توانا از تعلقات دنیا چشم پوشد»

الف)تعداد واژه را بنویسید.5/.............................................................................................................................................................................................................................................

ب)عبارت فوق چند تکواژ دارد؟5/...............................................................................................................................................................................................................................

ج)کدام یک از تکواژ های عبارت فوق وابسته ی اشتقاقی است؟5/...................................................................................................................................................

د)از چه نوع تکواژی است ؟نوع دقیق تکواژ را بنویسید؟5/......................................................................................................................................................................

ه)هسته ی گروه اسمی را در عبارت فوق مشخص کنید؟5/........................................................................................................................................................................

و)ساخت فعل عبارت چگونه است؟5/...........................................................................................................................................................................................................................

4 در جمله ی «قطرات باران با لبخند بر روی گل ها نشسته بودند»

الف)فعل جمله ی اول را با حفظ شخص به مضارع مستمر تبدیل کنید؟25/................................................................................................................................

ب)فعل جمله را گذرا کنید؟5/...........................................................................................................................................................................................................................................

ج)جمله را مجهول کنید؟75/.................................................................................................................................................................................................................................................

5 جمله ی «خاطرات تلخ و شیرین زندگی پیمانه ی حیات آدمی را پر می سازد»

الف)چند واژه دارد؟5/.............................................................................................................................................................................................................................................................

ب)جمله چند جزئی است؟ نمودار آن را رسم کنید. 1

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 در کدام جمله نهاد  و شناسه مطابقت ندارد ؟و چرا؟(5/).............................................................................................................................................

الف)دانش آموزان از موزه ی گلستان بازدید کردند                        ب)گل ها در پاییز زرد می شود

7 شکل مودبانه جمله ی «تو نوشته ها را دیدی» را بنویسید.(5/)..............................................................................................................................................

8 افزودن پیشوند «بر»در کدام مورد تفاوت معنایی ایجاد می کند؟(5/)الف)شمردن - بر شمردن   ب)انداختن - برانداختن

9 فعل مناسب داخل کمانک را انتخاب کنید5/

مردم با اتحاد و یک پارچگی به موفقیت( دست یافت/ دست یافتند)

هیئت رسیدگی حل اختلاف نظر نهایی خود را اعلام (کرد/کردند)

10 شکل درست همزه را در کلمات مقابل بنویسید.5/            نش/ء/ت                          ملج/ء/                              

11 نامطابق های املایی را مشخص کنید.5/                  می شنوم /پستچی /ملفوظ /خواندن /تشریح / پشتک

12 در گروه کلمات زیر جهار غلط املایی وجود دارد صحیح آن ها را بنویسید.1

حظّ و بهره/نگاه تاثر آمیز/قابل تعمل/خوار و خواره/حتام دنیا/هایل و مانع/اوامر و نواهی/اصل و نسب

........................................................................................................................................................................................................

13 به چه دلیل عبارت«بزرگ مردی بود خواجه نظام الملک»به شیوه ی بلاغی است؟5/

........................................................................................................................................................................................................

14 نوع «ان» را در کلمات زیر بنویسید.75/         روان                          پسران                                  سپاهان

15 صامت میانجی را در کلمات زیر مشخص نمایید.75/بیگانگان                         زانوان                       خانه ای  

16 با هر کدام از کلمات هم آوای زیر یک جمله بسازید.5/

نغز.............................................................................................................................................................................................

نقض............................................................................................................................................................................................

17 چرا جمله ی «مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است»کاربرد کدام کلمه غلط است؟چرا؟5/

........................................................................................................................................................................................................

18 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/

الف)کاربرد با به جای بوسیله                                        ب)توجه به کلماتی که دارای چند شکل مکتوب هستند

19 جمله زیر را ویرایش کنید.5/

الف) نتایجی که امروز به دست آمدرا گزارش می کنم . .............................................................................................................

20 نوشته های تحلیلی وتحقیقی چه تفاوتی دارند؟1

........................................................................................................................................................................................................

21 برای نوشتن زندگی نامه از چه چیز هایی بهره می گیریم ؟1

........................................................................................................................................................................................................

22 نویسندگان و هنر مندان شاهکار های ادبیات  ملی خود را در چه قالب هایی در خور ذوق مردم امروز در آورند؟5/

........................................................................................................................................................................................................

23 بیت مقابل را بازگردانی کنید.5/  الف)بسوزند چوب درختان بی بر/سزا خود همین است مر بی بری را

.......................................................................................................................................................................................................

/ 0 نظر / 147 بازدید