نمونه سوال نیم سال اول زبان فارسی3

 

الف – زبان شناسی

1 – الگوی هجایی واژه «آیه» را بنویسید5/..................................................................................

2 – به چه دلیل تولید واحد های زبانی زیر در زبان معیار غیر ممکن است؟5/

الف)بهشتی دبیرستان پسرانه  ...................................ب)کتاب جلدش را خورد ........................................

3 – چرا واج های «ت/د»نمی توانند بی فاصله کنار هم قرار گیرند؟5/............................................................

4 – در عبارت «این ماه نیز با نوای دعا برای سحری بیدار شدیم »کدام واژه به تشخیص معنای واقعی فصل در جمله کمک می کند؟5/.............................

5 - با استفاده از روش ساخت واژه های جدید از واژه «کوش »دو واژه جدید بسازید5/

...................................................................................................................................

6 – شکل کامل سر واژه «اتکا»را بنویسید5/...................................................................................

7 – برای هر یک از واژه های زیر در گذر زمان کدام یک از وضعیت های چهارگانه پیش آمده است؟5/

الف)کثیف   ........................................   ب)سوفار................................................................

8 – بر اساس چه رابطه ای می توان به معنای واژه سیر در عبارت «سواره را غم پیاده نیست»پی برد5/.............................

ب – نگارش  

1 – با توجه به عبارت «این که گفتم مشمول حال شما هم می شود»به سوالات پاسخ دهید

الف- دلیل غلط بودن جمله را بنویسید.5/...........................................................................................

ب- جمله را ویرایش کنید5/........................................................................................................

ج- ویرایش جمله مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/................................................................................

2 – جمله ی «بیداری مسلمانان را فرا گرفته است »را ویرایش کنید5/.........................................................

3 – در تشریح چه مواردی با افراد مطلع مصاحبه می کنیم 5/....................................................................

4 – متن زیر چه نوع نوشته ای است و چرا؟5/.........................................................................................

«مدرسه دوطبقه بود و نوساز ودردامنه ی کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود یک فرهنگ دوست عمارتش را وسط زمین خودش ساخته بود.»

5 – برای نوشتن زندگی نامه از چه چیزهایی استفاده می شود؟دو مورد نام ببرید.5/.....................................................

6 – چرا زندگی نامه باید دور از تعصب نوشته شود؟5/.................................................................

7 – چه چیزی به یک زندگی نامه اعتبار می بخشد؟5/............................................................................

8 -بیت مقابل  را بازگردانی کنید5/الف- که ایرانیان را به کشتن دهم             خود اندر جهان تاج بر سر نهم

...................................................................................................................................

ج-  املا و بیاموزیم  

1 – واج های میانجی واژگان زیر را بنویسید5/ الف)نیاکان ..........................  ب)نامه ای .....................................

2 – شکل درست همزه «ء» را در کلمات زیر بنوسید5/الف) مر/ء/وس  .....................   ب)ملج/ء/........................

3 – مفهوم پسوند «ان»را در واژه های زیر بنویسید5/الف)کوهان .............................  ب)بهاران .............................

4 – کدام یک از کلمات زیر نامطابق املایی هستند5/اقتصاد – اجتماع – ماست بند – ایران  .........................................

5 – کاربرد کدام واژه در جمله ی مقابل مناسب است5/طایفه ای حسد بردند و به خیانتم (منسوب/ منصوب)کردند..................

6 – از میان گروه واژگان زیر غلط های املایی را مشخص نموده و صحیح آنها را بنویسید5/

حوزه آبریز – شبح درخت – ذرع و پیمان – اضغاث احلام – سفر و حذر – تانی و درنگ –

...................................................................................................................................

د – دستور زبان فارسی  

1 -  با توجه به گروه اسمی «دبیرستان پسرانه شهید بهشتی »به سوالات پاسخ دهید

الف)هسته گروه اسمی کدام است و چند واج دارد5/.................................................................................

ب)تکواژهای اشتقاقی را مشخص کنید5/..........................................................................................

ج )گروه اسمی فوق چند واژه دارد5/...............................................................................................

2 -  در عبارت «هرکه بامش بیش برفش بیشتر »

الف)کدام قسمت خذف شده است 5/...........................ب)حذف به چه قرینه ای است ؟5/................................

3 – آیا عبارت «گل ها در مجلس بزم چمن می رقصد»از نظر مطابقت نهاد و فعل صحیح است ؟چرا؟5/..............................

4 – برای اسم جمع «مجلس »شناسه چگونه می آید؟5/................................................................................

5 – با تغییر معنا در فعل ساخت دو جمله بسازید اولی گذرا به مفعول و دومی گذرا به مفعول و متمم باشد.1

...................................................................................................................................

6 – فعل رسیده باشند را با حفظ شخص به ماضی مستمر تبدیل نمایید5/........................................................

7 – شکل مودبانه عبارت «من این حرف ها را گفته بودم »را بنویسید5/...............................................................

8 – ساخت افعال مقابل را بنویسید5/الف)آنها در میان را برآسودند  ................. ب)غنچه شکفتن آغاز کرده است................

9 – جمله ی «این درس بزرگ  را از آن بزرگوار آموختیم »چند جزئی و گذرا به چیست؟5/.......................................

10 – با توجه به عبارت «دانش آموزان از نمایشگاه آمدند»به سوالات پاسخ دهید

الف)فعل جمله را گذرای سببی کنید5/...............................................................................................

ب)جمله را مجهول کنید.5/..........................................................................................................

11 – نمودار درختی عبارت «شناخت یعنی جدا کردن ارزنده از بی ارزش »را رسم کنید5/

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

نمره یه عدد                      نمره به حروف                                        امضا                              موفق باشید – سعیددانش

et"n�-i�O����ge:FA'> هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/

 

الف)کاربرد با به جای بوسیله                                        ب)توجه به کلماتی که دارای چند شکل مکتوب هستند

19 – جمله زیر را ویرایش کنید.5/

الف) نتایجی که امروز به دست آمدرا گزارش می کنم . .............................................................................................................

20 – نوشته های تحلیلی وتحقیقی چه تفاوتی دارند؟1

........................................................................................................................................................................................................

21 – برای نوشتن زندگی نامه از چه چیز هایی بهره می گیریم ؟1

........................................................................................................................................................................................................

22 – نویسندگان و هنر مندان شاهکار های ادبیات  ملی خود را در چه قالب هایی در خور ذوق مردم امروز در آورند؟5/

........................................................................................................................................................................................................

23 – بیت مقابل را بازگردانی کنید.5/  الف)بسوزند چوب درختان بی بر/سزا خود همین است مر بی بری را

.......................................................................................................................................................................................................

/ 0 نظر / 39 بازدید