جدول صامت های فارسی – محل تولید و شیوه تولید

 

محل تولید

شیوه تولید

دو لبی

لب و دندانی

دندانی

لثوی

لثوی کامی

کامی

ملازی

چاکنایی

انفجاری

پ،ب

 

ت،ط،د

 

 

ک،گ

غ،ق

ء ،ع

سایشی

 

ف،و

 

س،ث،ص

ذ،ز،ض،ظ

ش،ژ

 

خ

ه،ح

انفجاری سایشی

 

 

 

 

چ،ج

 

 

 

لرزشی

 

 

 

ر

 

 

 

 

خیشومی

م

 

 

ن

 

 

 

 

روان

 

 

 

ل

 

ی

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید