جدول پسوندهای( تکواژ های اشتقاقی)

ردیف

وند اشتقاقی

کاربرد

مثال

1

آسا

صفت ساز در معنی شباهت

برق آسا

2

آگین،گین

صفت ساز برای آلودگی و اختلاط

خشمگین،درد آگین

3

اًتنوین

قیدساز

جمساً،روحاً

4

ان

فاعلی بهخ بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی می سازد

نالان،گریان

5

ان

مصدری در معنی آداب و رسوم

آب بندان،عقد کنان

6

انه

قید ساز و صفت را بدل به قید می کند در معنی مشابهت

عاقلانه،محترمانه

7

انه

گاهی اسم را بدل به صفت یا اسم می کند

صبحانه،عصرانه،شاگردانه

8

بان

اسم ساز در معنی محافظت و نگهبانی

باغبان،شهربان

9

چه

اسم ساز در معنی تصغیر و کوچک سازی

باغچه،زاغچه،کتابچه

10

چی

صفت ساز و فاعلی  کاربرد اسمی هم دارد

درشکه چی،کودتاچی

11

دان

اسم ساز بر ظرف دلالت دارد

نمکدان،گلدان

12

زار

اسم ساز در معنی مکان و کثرت

گلزار،لاله زار

13

سان

پسوند صفت ساز و مشابهت

لاله سان،پروانه سان

14

ستان

اسم ساز در معنی مکان و کثرت

گلستان،دبیرستان

15

فام

صف ساز در معنی رنک و مشابهت

نقره فام،سپید فام

16

ک

اسم ساز در معنی تصغیر و ترحم وظرافت

طفلک،کلاهک

17

کار

پسوند فاعلی، مبالغه و شغل

ستمکار،جوشکار

18

کی

صفت ساز و قید ساز

زورکی

19

گان

صفت ساز و قید ساز در معنی توزیع

دهگان،پثنصدگان

20

گانه

صفت ساز در معنی نسبت

دوگانه،یگانه

21

گر

صفت ساز در معنی فاعلیت ،مبالغه و شغل

کارگر،ستمگر،آهنگر

22

گون،گونه

صفت ساز در معنی3مشابهت

نیلگون،شعر گونه

23

گری

اسم ساز در معنی عقیده و خط مشی

صوفیگری،دیوانه گری

24

مند

صفت ساز در معنی دارندگی

ثروتمند،سعادتمند

25

ن

مصدر ساز

ساختن،خوردن

26

ناک

صفت ساز در معنی آلودگی و دارندگی

خشمناک،دردناک

27

نده

صفت ساز در معنی فاعلی

راننده،خواننده

28

وار

صفت ساز و قید ساز در معنی مشابهت هم به اسم و هم به صفت می چسبد

دیوانه وار،عاجزوار،حباب وار

29

واره

اسم ساز در معنی مشابهت و مانندگی

شعر واره،طنزواره،جشنواره

30

ور

صفت ساز در معنی دارندگی و فاعلی

دانشور،سرور

31

ه

اسم ساز در معنی دارندگی و نسبن

هفته،نیمه،هزاره

32

ه

صفت ساز در آخر بن ماضی

رفته،گذشته

33

ه

اسم ساز در معنی مصدری

لب گزه

34

ه

اسم ساز در آخر بن مضارع

ناله،گریه

35

ه

صفت ساز در معنی زمان و مقدار

دو مرده،یک روزه

36

ی

صفت ساز در معنی نسبت ، فاعلی،مفعولی

کبابی،کتابی،جنگی

37

ی

اسم ساز در معنی مصدریدر آخر صفت می آید

سیاهی،زیبایی

38

یت

مصدر ساز عربی

مسئولیت

39

ین

صفت ساز در معنی نسبت

زرین

40

ینه

صفت ساز و اسم ساز

زرینه،سیمینه

/ 0 نظر / 1949 بازدید