نمونه سوالات زبان فارسی3

زبان شناسی  4نمره

1 – الگوی هجایی واژه «اَحد» را بنویسید.5/

2 – چرا تولید واحد های  زبانی زیر غیر ممکن است ،شکل کاربردی آن را بنویسید.1

الف)دانش آموز مدرسه این بهترین .              ب)کجا درس می خوانی؟هوا سرد است.             

3 – چرا نمی توان واحد زبانی «گْفْت»را تولید کرد؟5/

4 – رابطه ی معنایی دو واژه ی «پنجره و شیشه»چیست؟25/

5 – صورت کامل سر واژه ی «ناجا» را بنویسید؟5/

6 –کلمه ی« سوگند» مشمول کدام یک از وضعیت های چهار گانه واژه است؟25/

7 – با استفاده از واژه «گیر»یک واژه به روش اشتقاق و یک واژه به روش ترکیب بسازید.5/

8 – با نوشتن دو جمله تفاوت معنایی فعل «دوخت» را بنویسید.5/

نگارش 5نمره

9 – ویرایش های زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/

الف)دوئیت ¬ دو گانگی                             ب)اسب سواری ¬ اسبِ سواری

10– عبارت زیر را ویرایش کرده و دلیل غلط بودن آن را بنویسید.75/

به او گفتم عجله نکن ، به قول معروف باعجله کار درست نمی شود  .

11 – به شیوه ی نگارش زیر اصطلاحاًٌ چه می گویند؟چرا؟75/

«شکل ظاهری کتاب در طول تاریخ تغییری اساسی کرده است.هزاران سال پیش نوشته ها را بر تخته سنگ ها ،چوب و...نقش می کردند»

12 – اگر بخواهیم رویدادی را تشریح و توصیف کنیم باید چه کنیم؟5/

13 – ابتدایی ترین کار برای تشریح چیست؟5/

14 – برای نوشتن زندگی نامه از چه چیزهایی بهره می گیریم؟(ذکر سه مورد کافی است)75/

15 – نویسندگان و هنرمندان شاهکار های ادبیات ملی خود را در چه قالب هایی در خور ذوق مردم امروز در می آورند؟75/

16 – بیت « می شود از باغ نگاهت هنوز/یک سبد از میوه ی خورشید/چید » را بازگردانی نمایید.75/

املا و بیاموزیم 3 نمره

17 – در میان گروه کلمات زیر دو غلط املایی وجود دارد شکل صحیح آنها را بنویسید.5/

دور و برحذر،نغز و دلکش،حوزه ی آبریز،سطوت سلطنت،اضغاث احلام،حظّ و بهره،غلیه ی حلوا

18 – در میان کلمات زیر دو نامطابق املایی وجود دارد آنها را مشخص نمایید5/

قبطیان،شنبه،بقچه،فراغ،خواهش،خوالیگر

19 – با هرکدام  از کلمات هم آوای مقابل یک جمله بسازید.5/          الف)صواب            ب)ثواب

20 – شکل درست همزه را در کلمات مقابل بنویسید.5/                     الف)م/ء/اخذ            ب)ملج/ء/

21 – صامت میانجی را در کلمات مقابل مشخص نمایید.5/                  الف)نامه ای          ب)روستایی

22 – نوع «ان» را در کلمات مقابل بنویسید.5/                                 الف)شادان               ب)بامدادان

دستور زبان 8 نمره

23 – با توجه به عبارت«گواراترین چشمه های سبلان » به سوالات پاسخ دهید.

الف)هسته گروه اسمی را مشخص کنید.25/

ب)نام وابسته های گروه اسمی را بنویسید.75/

ج)هسته ی گروه اسمی چند واج دارد؟25/

د)در گروه اسمی  فوق یک تکواژ آزاد دستوری و یک تکواژ  وابسته صرفی مشخص کنید.5/

ه)گروه اسمی فوق چند واژه دارد؟25/

24– گونه ی مودبانه ی جمله ی «من کتابت را دادم »را بنویسید.75/

25 – چرا نهاد جدای جمله ی «قطرات شبنم لبخند زنان بر روی گل می نشینند.» غیر قابل حذف است؟5/

26 – اگر کلمات داخل کمانک از جمله های زیر حذف شود ،چه نوع حذفی صورت گرفته است؟5/

 الف)(هوا)سرد است       ب)آمدم شما را ببینم اما نتوانستم(ببینم)

27 – در کدام اسم جمع شناسه به صورت مفرد و جمع به کار می رود؟25/

28 – جمله ی ناگذر مقابل را گذرا کنید.5/   «خواندن آیات الهی ،خشم و نفرت را از خانه ها می برد.»

29 – با توجه به عبارت «آموزش و پرورش در صدد اعتلای استعداد جوانان قلم به دست بر آمده است.»به سوالات پاسخ دهید.5/

الف)نوع و زمان فعل جمله را بنویسید.25/

ب)ساختمان فعل را مشخص کنید.25/

ج)فعل گذرا است یا ناگذر.25/

د)فعل جمله را در همان شخص به ماضی بعید تبدیل نمایید.25/

30 – جمله ی «شعرا پایه ی شعر درباری را در زمان محمود گذاشته اند.» را مجهول کنید.75/

31 – نام اجزای جمله ی «زندگی یعنی تلاش و کوشش» را بنویسید؟75/

32 – نمودار درختی جمله ی زیر را رسم کنیدو اجزای آن را نشان دهید.1

«جامعه با تکرار نیرومند می شود .»

موفق و سربلند باشید – بابک سعیددانش

زبان شناسی  4نمره

1 – الگوی هجایی واژه «اکبر» را بنویسید.5/

2 – چرا تولید واحد زبانی زیر غیر ممکن است ،شکل کاربردی آن را بنویسید.75/

الف)درس های کلاس دبیرستان تشکیل شده بودیم .                            

3 – چرا واژه«رَبپ»با وجود برخورداری از الگوی هجایی در زبان معیار کاربرد ندارد؟5/

4 – رابطه ی معنایی دو واژه ی «فیلم و سینما»چیست؟25/

5 – صورت کامل سر واژه ی «کما» را بنویسید؟5/

6 – با توجه به بیت زیر کدام واژه با از دست دادن معنای پیشین معنی جدید گرفته است؟هر دو معنی را بنویسید.75/

خوردست خدا ز روی تعظیم        سوگند به روی همچو ماهت

7 – از واژه ی «ساخت »یک واژه به روش اشتقاق و یک واژه به روش ترکیب بسازید.5/

نگارش 5نمره

8 – ویرایش های زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/

الف)بر علیه  ¬ علیه                             ب)انشاء ¬ انشا

9– عبارت زیر را ویرایش کرده و دلیل غلط بودن آن را بنویسید.75/

همسر این مرد خیاط است با خانواده ام رفت وآمد دارد .

10 – به شیوه ی نگارش زیر اصطلاحاًٌ چه می گویند؟چرا؟75/

«بیهقی نویسنده ای است چیره دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضای حال آن را به گردش در می آورده است»

11 – عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟5/

12 – در چه صورتی زندگی نامه ها سهم خد را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ می کند؟75/

13 –دو مورد از روش های گرد آوری اطلاعات را برای زندگی نامه نویسی بنویسید؟5/

14 – بازگردانی یعنی چه ؟75/

15 – بیت «ای طاق نهم رواق بالا   بشکسته ز گوشه کلاهت» را بازگردانی نمایید.75/

املا و بیاموزیم 3 نمره

16 – در میان گروه کلمات زیر دو غلط املایی وجود دارد شکل صحیح آنها را بنویسید.5/

صیانت و نگهداری،حیله و غدر،وجه شبح،شهر خواف،اسطوره ی ققنوس،لذت قریب،سوءظن

17 – در میان کلمات زیر دو نامطابق املایی وجود دارد آنها را مشخص نمایید5/

لمحه،منبر،غزلواره،طعن آلود،پست چی،تاملات

18 – با هرکدام  از کلمات هم آوای مقابل یک جمله بسازید.5/          الف)نغز             ب)نقض

19 – شکل درست همزه را در کلمات مقابل بنویسید.5/                     الف)مر/ء/وس            ب)ملج/ء/

20 – صامت میانجی را در کلمات مقابل مشخص نمایید.5/                  الف)نیاکان            ب)کتابخانه ای

21 – نوع «ان» را در کلمات مقابل بنویسید.5/                                 الف)دوان               ب)خاوران

دستور زبان 8 نمره

22 – با توجه به عبارت«همه ی خانه های زیبای ده تا چمنزار امتداد داشت» به سوالات پاسخ دهید.

الف)هسته گروه اسمی را مشخص کنید.25/

ب)نام وابسته های پسین گروه اسمی را بنویسید.75/

ج)هسته ی گروه اسمی چند واج دارد؟25/

د)در عبارت فوق یک تکواژ اشتقاقی و یک تکواژ صرفی مشخص کنید.5/

ه)عبارت فوق چند واژه دارد؟25/

23– گونه ی مودبانه ی جمله ی «من کتابم را به تو می دهم »را بنویسید.75/

24 – چرا نهاد جدای جمله ی «من دستور العمل  را از مدیر گرفتم نه کس دیگر.» غیر قابل حذف است؟5/

25 – کدام عبارت درست است؟چرا؟5/

 الف)ملت ایران در انتخابات شرکت می کند       ب)ملت ایران در انتخابات شرکت می کنند.

26 – در عبارت«چه بهتر که شما این مهم را به عهده بگیرید.»چه نوع حذفی دیده می شود؟25/

27 – جمله ی ناگذر مقابل را گذرا کنید.5/   «دوستان ما در پایان ترم به اردو خواهند رفت.»

28 – با استفاده از فعل «پوشیده ایم»فعل مضارع مستمر و ماضی بعید در همان شخص بسازید.5/

29 – جمله ی «گاهگاه شیهه ی چند اسب ،سکوت دشت را در هم می شکست.» را مجهول کنید.75/

30 – ساخت افعال جمله ی مقابل را بنویسید؟5/  «او از خواسته هایش چشم پوشید و مرا امیدوار کرد.»

31 – با استفاده از مصدر «خوردن» دو فعل پیشوندی بسازید.5/

32 - «به امید دیدار»چه نوع جمله ی استثنایی است؟25/

33 – نمودار درختی جمله ی زیر را رسم کنیدو اجزای آن را نشان دهید.1

«خاطرات تلخ و شیرین زندگی ،پیمانه ی حیات آدمی را پر می سازند.»

موفق و سربلند باشید – بابک سعیددانش

 

/ 0 نظر / 69 بازدید