سوالات و پاسخ نامه بخش هاس نگارشی سال سوم دبیرستان

نگارش سال سوم دبیرستان

ویرایش

1 -کاربرد کدام واژه در عبارت زیر غلط است ؟ به جای آن از چه واژه ای باید استفاده کرد ؟

به وسیله ی پست نامه ی مفصلی برایت فرستادم                1 – به وسیله – با

2 - در عبارت زیر از کاربرد کدام واژه باید تا حدامکان پرهیز کرد ؟ چه واژه ای را میتوان معادل آن به کاربرد ؟

جمعیت انبوه ،ویران کننده ی محیط زیست می باشد2 – ویران کننده و به جای آن  نابود کننده

3 -چرا نباید در نوشته های خود از عبارت از جای بشد به جای «عصبانی شد» استفاده کرد؟3 – چون دارای ساخت کهن می باشد

4 - دوغلط ویرایشی در جمله ی زیر بیابید و هریک را با ذکر دلیل ویرایش کنید سپس بنویسید اصلاح هر مورد مربوط به کدام

نوع ویرایش است ؟    اعتلاء علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تایید و مورد توجه همگان قرارگرفت .

4 – فعل به قرینه حذف نشده است – ویرایش زبانی ،باید به جای ء از یای میانجی بزرگ استفاده شود – ویرایش فنی

اعتلای علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تایید شد و مورد توجه قرار گرفت

5 - دلیل استفاده از واو استبعاد چیست ؟   5 – برجسته کردن تضاد بین اجزای جمله

6 - استفاده از کدام واژه در عبارت مقابل غلط است و چرا؟ «مسکو مایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است »

6 – کلمه ی انجام و بهتر است به جای آن از کلمه ی اجرا استفاده شود زیرا کلمه ی انجام به تنهایی «پایان ،سرانجام و عاقبت»معنی می دهد در عین حال چون در این جمله از طرح سخن رفته اجرا کلمه ی مناسب است.

7 -با توجه به جمله ی« داستانی که نوشته بودم را به عنوان انشا درکلاس خواندم .»

الف – جمله را ویرایش کنید الف- داستانی را که نوشته بودم به عنوان انشا در کلاس خواندم

ب-هر یک از موارد ویرایش شده مربوط به کدام نوع ویرایش است . ب – ویرایش زبانی

8 - با توجه به جمله ی «مسابقات ملی شطرنج تیم نوجوانان ژآپن از تیم شطرنج ایران باخت»

الف – دلیل غلط بودن جمله را ذکر کنید ؟ الف- حرف اضافه ی اختصاصی باختن به می باشد

ب- جمله را ویرایش کنید ؟ ب – در مسابقات ملی شطرنج ،تیم نوجوانان ژاپن به تیم شطرنج ایران باخت.

ج- نوع  ویرایش را بنویسید ؟ ویرایش زبانی

9-استفاده درست از نشانه های خط فارسی ، مربوط به ویرایش فنی است .

10-هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است ؟

الف- رعایت علایم نگارش در زبان فارسی ویرایش فنی

ب- حذف درست فعل به قرینه ویرایش زبانی

ج  - پرهیز از حشو ویرایش زبانی

د- رعایت کوتاهی جملات ویرایش زبانی

11-جمله ی« احساس نفرت به دیگران ناخوشایند است» را با ذکر دلیل ویرایش کنید .

11- حرف اضافه ی نفرت از می باشد . احساس نفرت از دیگران ناخوشایند است.

12-جمله ی مقابل از نظر نگارش چه اشکالی دارد ؟ «گاهی ماشین ها تولید صداهایی ناهنجار را ایجاد می کنند که بسیار آزار دهنده است .» 12

  فعل عبارت گویا نیست و باید به جای ایجاد می کنند تولید می کنند به کار رود

13-چرا عبارت «دو موتور سوار به هم خوردند و کله ی یکی از آن ها زخمی شد» از نظر نگارش نادرست است .

13 – چون از واژه های گفتاری و عامیانه استفاده شده است.

14-در مورد کژتابی عبارت مقابل توضیح دهد «همسر این مرد که خیاط است با خانواده ام رفت و آمد دارد »

14 – در این عبارت معلوم نیست مرد خیاط است یا همسر مرد

15- درباره ی اشکال های نگارشی عبارت «صبح وقتی اون اومد به قول معروف حوصله نداشتم  » توضیح دهید .

15 – عبارت  شکل گفتاری دارد و تکیه کلام به قول معروف درست استفاده نشده است

16-چرا عبارت «آیا چگونه باید به پاسخ رسید ؟» از نظر نگارشی نادرست است ؟16 – کاربرد دو کلمه پرسشی مجاز نیست.

17- چرا عبارت مقابل از جهت نگارشی نادرست است .به او گفتم عجله نکن ، به قول معروف با عجله کار درست نمی شود .

17 – کاربرد تکیه کلام به قول معروف درست نیست.

18-چرا جمله ی« این خبر را تلفناً به او گفته بودم» غلط است ؟18 – استفاده از تنوین در کلمات غیر عربی مجاز نیست.

19-چرا استفاده از تنوین در واژه ی «خواهشاً» نادرست است ؟19 – چون کلمه فارسی است و عربی نیست

20-در کدام یک از جمله های زیر کاربرد «را» نادرست است چرا؟

الف – نتایجی را که امروز به دست آمد گزارش می کنم.     ب- نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می کنم.

20 – عبارت ب چون رای مفعولی در کنار مفعول بکار رفته است.

21-چرا کاربرد حرف اضافه ی «از» درجمله ی مقابل نادرست است ؟دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است .

21 – حرف اضافه ی اختصاصی متفاوت با می باشد

22- جملات زیرا را ویرایش کنید .

                                                .الف– یکی از دلایل علاقه من به رمان این است که شما با خواندن آن احساس آرامش می کنید

الف- یکی از دلایل علاقه من به رمان این است که با خواندن آن احساس آرامش می کنم

ب- آیا چگونه بازیکنی می تواند توپ را برای مهاجم تیم مقابل واگذار کند.

ب – چگونه بازیکنی می تواند توپ را به مهاجم تیم مقابل پاس دهد

پ-تلفناً از دوستم که از بیماری شدیدی برخوردار است دل جویی کردم.

پ – تلفنی از دوستم که بیمار بود دلجویی کردم

ت- عدم بارندگی در کمبود آب های زیر زمینی به تاثیر نمی باشد .

ت – عدم بارندگی در کمبود آب های زیر زمینی تاثیر دارد

ث- این موضوع ساده ای است که مشمول حال هر انسانی در هر زمان می شود .

ث – این موضوع ساده ای است که شامل حال هر انسانی در هر زمان می شود

ج- در مسابقه ی فینال آخر تیم مدرسه ی ما از تیم مقابل باخت .

ج – در مسابقه ی فینال(نهایی)تیم مدرسه ما به تیم مقابل باخت

چ-بیداری مسلمانان را فراگرفته است . چ – مسلمانان بیدار شده اند

ح-بازرسان با توجه به سوابق گذشته ی متهم ، نتایج به دست آمده را تلفناً با پست گزارش می کنند .

ح – بازرسان با توجه به گذشته ی متهم نتایج به دست آمده را تلفنی گزارش کردند

خ- کلیات لایحه ی بودجه در جلسه ای امروز مطرح و به تصویب رسید .

خ – کلیات لایحه ی بودجه در جلسه ی امروز مطرح شد و به تصویب رسید

د- دانشمندان به منظور دست یابی به دانش هسته ای آزمایشات زیادی انجام دادند .

د – دانشمندن به منظور دست یابی به دانش هسته ای آزمایش های زیادی انجام دادند

ذ- این که گفتم مشمول حال شما هم می شود . ذ – این که گفتم شامل حال شما هم می شود

ر- مورخان جرات به افشای کشف خود کردند . ر – مورخان کشف خود را افشا کردند.

23- ابتدا دلیل غلط بودن هر یک از جملات زیر را بنویسید سپس مشخص کنید ویرایش هر جمله در حوزه ی کدام نوع ویرایش قرار میگیرد ؟

الف – حسن خوبی یک دانش آموز تلاشگری اوست.    ب- دوست من حاصلضرب این اعداد را درست نوشت .

23 – الف- داشتن حشو در کلمه ی حسن خوبی – ویرایش زبانی

ب – کلمه ی حاصل ضرب جدا نوشته شود تا موجب بدخوانی نشود – ویرایش فنی

درس ششم -نگارش تشریحی

1 - عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟1 – طرح پرسش هایی در مورد ابعاد مختلف یک چیز

2 - نوشته های ..................حاصل تاملات درونی است ؟2 – تحلیلی

3 - مقاله از نظر شیوه های نوشتن چند گونه می باشند ؟3 – سه گونه تشریحی،تحلیلی و تحقیقی

4 - نوشته های تشریحی و تحلیلی چه تفاوتی دارند ؟4 – نوشته های تشریحی حاصل دیده ها و شنیده ها است و نوشته های تحلیلی حاصل تاملات درونی

5 - نوشته های تشریحی حاصل چیست ؟5 – دیده ها و شنیده ها

6 - نوشته های تحلیلی حاصل ...............و نوشته های تحقیقی بر اساس .........هستند. 6 – تاملات درونی – پژوهش های شما و دیگران

7 - اگر بخواهیم رویدادی را تشریح و توصیف کنیم باید چه کنیم ؟7 – باید به سوالاتی نظیر :چه کسی؟ کی ؟کجا؟با که؟با چه؟چگونه؟چرا؟پاسخ دهیم

8 - اگر بخواهیم چیزی یا کسی یا واقعه ای را که امروز وجود ندارد تشریح کنیم از چه چیزهایی بهره می گیریم .

8 – از مدارک و مآخذ و اسناد و کتاب ها کمک می گیریم یا با افراد مطلع مصاحبه می کنیم .

9 - تشریح یعنی چه ؟9 – شرح و بسط دادن به منظور مطالعه و دقت در یک موضوع یا مطلب به گونه ای علمی ،دقیق و از سر باریک بینی

10-با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید .

کلاس دوم بغل دفتر بود ، بعد سالن بود ، خالی و بزرگ که دو تا ستون سفید چهار گوش پرش کرده بود و آن ته سه چهار تا میز و نیمکت شکسته دیوار رو به رو پوشیده از عکس پهلوان ها و یک نقشه ی بزرگ آسیا و ....

الف – این نوشته به چه شیوه ای نگارش شده است ؟10 – الف – تشریحی         

این نوشته حاصل کدام یک از موارد زیر است ؟ ب- دیده ها و شنیده ها

1-دیده ها و شنیده ها   2-تاملات درونی         3-پژوهش ها

11-نگارش هر یک از نوشته های زیر چگونه است ؟

الف – شکل ظاهری کتاب در طول تاریخ تغییری اساسی کرده است هزاران سال پیش نوشته ها را بر تخته سنگ ها و چوب .........نقش می کرد . الف – تحقیقی       

ب – خورشید به تدریج پایین می رود و سایه های ستون ها و هیکل های پاسبانان روی خاک این زمین و ایوان سلطنتی درازتر می شود . ب- تشریحی

12-به شیوه ی نگارش نوشته ی زیر اصطلاحاً چه می گویند ؟12 – تشریحی

اتاق نسبتا ًبزرگ بود با دو پنجره به سمت آفتاب و پرده هایی رنگ و رو رفته در گوشه ای از اتاق یک میز گرد کوچک با دو صندلی قرار داشت

13- نوع نگارش نوشته ی زیر /...................است چون نویسنده آن چه را دیده ، نوشته است . 13 – تشریحی

...................تعدادی ستون و دیرک بلند و بدون نظم و ترتیب در آن جا دیده می شود ستون ها بسیار عظیم و غول آساست .

14-چرا عبارت زیر تشریحی است . 14 – چون حاصل دیده ها و شنیده ها است.

اطراف مدرسه بیابان بود بی آب و آبادانی و آن ته رو به شمال ردیف کاج هایی در هم فرورفته

15-در متن زیر از کدام شیوه ی نگارش استفاده شده است ؟15 – تشریحی

مدرسه دو طبقه بود نوساز و در دامنه ی کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود و ...

16-اگر بخواهیم رویدادی را تشریح یا توصیف کنیم به چه سوالاتی باید پاسخ داد؟

17- اگر بخواهیم چیزی یا واقعه ای را که امروز وجود ندارد و آثار آن از میان رفته تشریح کنیم از چه چیزی بهره می گیریم؟

18-کدام نوشته ها بر اساس پژوهش های شما و دیگران آفریده شده اند ؟18 – تحقیقی

زندگی نامه نویسی

1 - زندگی نامه گونه ای از نوشته های ............................است. 1 – تشریحی

2 - چرا در زندگینامه نویسی باید دقت داشته باشیم تا رنگ ادبی زندگی نامه از جنبه ی تاریخی آن نکاهد؟

2 – زیرا اغراق و بزرگ نمایی هنگام توصیف ممکن است نویسنده را از واقعیت دور سازد

3 - دلیل امتیاز تاریخ بیهقی از کتاب های دیگر تاریخی چیست ؟3 – امانت و دقت نویسنده

4 - زندگی نامه ها علاوه بر رعایت نکات فنی چکونه باید نوشته شوند تا سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ کنند؟4    – دور از تعصب و غرض ورزی

5 - درچه صورتی زندگی نامه سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ می کند؟

5 – علاوه بر رعایت نکات فنی باید ددور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود

6 - چرا در نوشتن یک زندگی نامه باید به واقعیات زندگی شخص موردنظرتکیه کرد؟6 – تا اعتبار نوشته بیشتر شود

7 - چرا زندگی نامه ها باید دور از غرض ورزی نوشته شوند؟7 – تا سهم خود را در پژوهش های تاریخی حفظ کند

8 - در زندگی نامه هایی که شکل کاملا زبان گونه دارند نوسینده سعی مکند بر اساس مستندات تاریخی.و با اتکا. به واقعیت های موجود.زندگی یکی از بزرگان را در قالب یک ماجرا بنویسید .

9 - در نوشته ی زیر که بخشی از زندگی نامه گاندی است نویسنده برای خارج نمودن نوشته ازحالت عادی ازچه شیوه ای بهره گرفته است؟ طرح سوال

«اصلاحگر بود یا قدیس یا سیاست مداری بی پروا ؟ در نظر بیش تر جهانیان گاندی اصلاح گری انقلابی بود که پیروانش در وی چون قدیمی می نگریستند »

10-در نوشتن زندگی چه عاملی نویسنده را از واقعیت دور می سازد ؟ اغراق و بزرگ نمایی

11-در نوشته ی زیرکه بخشی از زندگینامه ی ملاصدرای شیرازی است نویسنده از چه شیوه ای بهره گرفته است ؟ شکل رمان گونه

«ابراهیم نگاه را از لای درگذراند

/ 0 نظر / 293 بازدید