جدول حروف اضافه افعال

فعل

حرف اضافه

فعل

حرف اضافه

فعل

حرف اضافه

آلودن

به/با

آموختن

از/به

آمیختن

با/به

آویختن

از/به

ارزیدن

به

افزودن

به/بر

انجامیدن

به

انداختن

به/با/از

اندودن

به/با/از

اندیشیدن

به

انگیختن

به/بر

بالیدن

به

بخشیدن

به

برخاستن

از

بریدن

از

بستن

به

بودن

در

پاشیدن

به/بر

پرداختن

به

پرسیدن

از

پوشاندن

با/از/بر

پیچاندن

بر

پیوستن

به

تاباندن

بر/به

تاختن

به

ترسیدن

از

جستن

بر/از

جنگیدن

با

چسباندن

به/بر

چکاندن

به/بر

چکیدن

از

خواستن

از/به

خریدن

از

خوراندن

به

خوردن

به

درماندن

از

دمیدن

به/در

راندن

از/به

رمیدن

از

رنجیدن

از

رهیدن

از

زاریدن

بر/از

ساختن

با

سپردن

به

ستاندن

از

ستیزیدن

با

شوریدن

بر

طلبیدن

از

کاستن

از

گذاشتن

در

گرداندن

در

گرویدن

به

گسستن

از

گفتن

به

گماشتن

در

گنجیدن

در

مالیدن

به

ماندن

در

نازیدن

به

نالیدن

از

نهادن

به/بر

نهفتن

از

هراسیدن

از

/ 0 نظر / 217 بازدید