جدول حروف اضافه افعال

فعل حرف اضافه فعل حرف اضافه فعل حرف اضافه آلودن به/با آموختن از/به آمیختن با/به آویختن از/به ارزیدن به افزودن به/بر انجامیدن به انداختن به/با/از اندودن به/با/از اندیشیدن به انگیختن به/بر بالیدن به بخشیدن به برخاستن از بریدن از بستن به بودن در پاشیدن به/بر پرداختن به پرسیدن از پوشاندن با/از/بر پیچاندن بر پیوستن به تاباندن بر/به تاختن به ترسیدن از جستن بر/از جنگیدن با چسباندن به/بر چکاندن به/بر چکیدن از خواستن از/به خریدن از خوراندن به خوردن به درماندن از دمیدن به/در راندن از/به رمیدن از رنجیدن از رهیدن از زاریدن بر/از ساختن با سپردن به ستاندن از ستیزیدن با شوریدن بر طلبیدن از کاستن از گذاشتن در گرداندن در گرویدن به گسستن از گفتن به گماشتن در گنجیدن در مالیدن به ماندن در نازیدن به نالیدن از نهادن به/بر نهفتن از هراسیدن از
/ 0 نظر / 217 بازدید

نمونه سوال نیم سال اول زبان فارسی3

  الف – زبان شناسی 1 – الگوی هجایی واژه «آیه» را بنویسید5/.................................................................................. 2 – به چه دلیل تولید واحد های زبانی زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

نمونه سوال زبان فارسی3

              1 – الگوی هجایی واحد های زبانی زیر را بنویسید.1 الف)اداره........................................................................................................................................................................................ ب)خیابان........................................................................................................................................................................................ 2 – چرا تولید واحد های زبانی زیر غیر ممکن است؟شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 146 بازدید
اسفند 96
1 پست
دی 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست